Bidvertiser sẽ xuất xuất hiện quảng cáo dạng trượt bắt đầu từ ngày 01/9/2011, bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn quảng cáo định dạng phù hợp hơn cho website/ blog của mình để kiếm tiền với Bidvertiser, đây là email mình mới nhận được:

Dear Minh,

We are happy to announce that starting September 1st 2011, BidVertiser will be supporting Slider Ads.

Slider Ads are ads that are sliding up from the bottom of the screen and show on top of the page. This ad format is incredibly popular and it generates extremely high revenues. Slider Ads are showing up only once per 24 hours per user, are completely non-intrusive and have a small close button right above them.

The great news are that we have been testing Slider Ads with our top publishers for the past months and results are fantastic, generating a revenue growth of over 200%.

The revenue payment for the Slider Ads will be listed as part of your Conversion Revenue.

As always, quality of traffic makes a difference in this case as well and publishers with high quality traffic will enjoy extended Conversion Revenue payments.

Important Notice: Slider Ads will be automatically enabled for ALL Publishers, unless disabled, starting September 1st 2011. If you wish to disable them, please follow these steps:

1. Login to your account – you may log into your Advertiser account using your username and password at:
http://www.bidvertiser.com/bdv/BidVertiser/bdv_login.dbm

2. Click “Preferences”

3. Under “Display Slider Ads” choose “No”

4. Click “Update”

5. Repeat this step for each ad spot that you run

Please remember though, that allowing Slider Ads will result in higher conversion revenue and we recommend having them enabled.

Please do not respond directly to this e-mail because we are unable to receive e-mail responses to this address. Should you encounter any problems or have any questions, please login to your BidVertiser account and click on the Support link.

Best Regards,
BidVertiser Support Team

 

Và đây là bản dịch bằng google:

Kính thưa Minh,

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 2011, Bidvertiser sẽ được hỗ trợ Quảng cáo trượt.

Quảng cáo trượt quảng cáo trượt lên từ dưới cùng của màn hình và hiển thị trên đầu trang. Định dạng quảng cáo này là vô cùng phổ biến và tạo ra doanh thu rất cao. Quảng cáo trượt được hiển thị chỉ một lần mỗi 24 giờ cho mỗi người dùng, hoàn toàn không xâm nhập và có một nút nhỏ gần ngay phía trên họ.

Các tin tức tuyệt vời mà chúng tôi đã được thử nghiệm Quảng cáo trượt với các nhà xuất bản hàng đầu của chúng tôi trong những tháng qua và kết quả tuyệt vời, tạo ra một sự tăng trưởng doanh thu hơn 200%.

Việc thanh toán doanh thu cho Quảng cáo trượt sẽ được liệt kê như là một phần của doanh thu chuyển đổi của bạn.

Như mọi khi, chất lượng giao thông làm cho một sự khác biệt trong trường hợp này và nhà xuất bản với giao thông chất lượng cao sẽ được hưởng các khoản thanh toán chuyển đổi doanh thu mở rộng.

Chú ý quan trọng: Quảng cáo trượt sẽ được tự động kích hoạt cho tất cả nhà xuất bản, trừ khi bị vô hiệu hóa, bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 2011. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa chúng, hãy làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn – bạn có thể đăng nhập vào tài khoản quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn tại:
http://www.bidvertiser.com/bdv/BidVertiser/bdv_login.dbm

2. Nhấp vào “Preferences”

3. Trong mục “Quảng cáo trượt Hiển thị” chọn “No”

4. Nhấp vào “Cập nhật”

5. Lặp lại bước này cho mỗi vị trí quảng cáo mà bạn chạy

Hãy nhớ mặc dù, đó Quảng cáo trượt cho phép sẽ dẫn đến doanh thu chuyển đổi cao hơn và chúng tôi khuyên bạn nên có họ cho phép.

Xin vui lòng không trả lời trực tiếp e-mail này bởi vì chúng ta không thể nhận được e-mail đến địa chỉ này. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề hoặc có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng đăng nhập vào tài khoản Bidvertiser của bạn và bấm vào liên kết hỗ trợ.

Trân trọng,
Nhóm Bidvertiser Hỗ trợ

Bạn chưa rõ về Bidvertiser có thể xem thêm tại bài viết này: https://kiemtientrenmang.org/2010/12/bidvertiser-kha-thi-nhat-cho-website-blog-tieng-viet/