Mình đã nghĩ Klikerz scam. Trang chủ gặp vấn đề :

nhưng hôm nay khi check tài khoản alertpay thì thấy Klikerz thanh toán cho mình. Proof mới nhất :

và đây là proof từ buxify ngày hôm nay: