Mình đã nghĩ Klikerz scam. Trang chủ gặp vấn đề :

klikerz Klikerz.com chưa scam? Proof klikerz và buxify

nhưng hôm nay khi check tài khoản alertpay thì thấy Klikerz thanh toán cho mình. Proof mới nhất :

proof Klikerz.com chưa scam? Proof klikerz và buxify

và đây là proof từ buxify ngày hôm nay:

buxify Klikerz.com chưa scam? Proof klikerz và buxify